Năng lượng mặt trời

Cuộc đua hút vốn FDI trong bối cảnh mới

Bối cảnh mới với nhiều thay đổi trong bức tranh kinh tế toàn cầu, cạnh tranh thu hút FDI giữa các quốc gia nhất là các quốc gia đang phát triển tương đồng cũng ngày càng gay gắt.