Khoa học công nghệ

Biến rác thải... thành tiền

Công ty EcoCity Green của Israel muốn giảm số lượng bãi chôn lấp bằng hệ thống xử lý chất thải hữu cơ.
 

Xử lý nước thải bằng vi tảo

Nuôi cấy vi tảo để chúng tự sinh sôi, sử dụng các chất ô nhiễm làm thức ăn… là công nghệ xử lý nước thải sinh học an toàn.