Lối sống

Phát triển điện gắn với kinh tế xanh

Sau hơn 1 năm nghiên cứu kỹ càng, công phu, lấy ý kiến các bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng và bổ sung, hoàn thiện, Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8) đã được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4-2022.