Năng lượng sạch

Phát triển năng lượng gió ở Việt Nam: Sao cho đúng tầm

Trong hai ngày 1-2/12/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) đã tổ chức Hội nghị Điện gió Việt Nam 2022 (Vietnam Wind Power 2022). Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan chức năng và ngành điện gió thảo luận về những vấn đề cấp bách xung quanh việc phát triển năng lượng gió ở Việt Nam, đặc biệt là về các chủ đề chính ảnh hưởng đến ngành điện gió.