Thí điểm mua bán điện mặt trời, điện gió không qua EVN

Dự thảo nêu rõ về quy mô thí điểm mua bán điện trực tiếp. Theo đó, tổng công suất các nhà máy điện tham gia chương trình thí điểm không quá 1.000 MW.

Ngày 9/5, Bộ Công Thương đã đăng tải dự thảo Quyết định Quy định thí điểm Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn để lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Hình thức, thời hạn đăng ký tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp

Một đơn vị phát điện và một hách hàng hoặc liên danh khách hàng cùng nhau chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký theo hình thức đăng tải các tài liệu trong hồ sơ đăng ký (dạng file điện tử) trên cổng đăng ký của Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp do Bộ Công Thương công bố, đồng thời gửi một bản giấy bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Thời hạn thực hiện đăng ký là 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương mở cổng đăng ký trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp. Cổng đăng ký được đóng lại khi hết thời hạn đăng ký.

Thời điểm xác nhận đăng ký thành công được xác định căn cứ theo hệ thống đếm giờ và thư điện tử xác nhận đăng ký thành công của cổng đăng ký trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Hồ sơ đăng ký tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp do đơn vị phát điện và khách hàng cùng chuẩn bị theo danh mục các tài liệu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. Hồ sơ đăng ký tham gia được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng tiêu chí đối tượng quy định tại Điều 2 và bao gồm đầy đủ các tài liệu bắt buộc theo quy định tại Phụ lục I của Quyết định này.

Lựa chọn đối tượng tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp

Nhà máy điện thuộc sở hữu đơn vị phát điện trong hồ sơ đăng ký tham gia thí điểm phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đáp ứng các yêu cầu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này; không bị giới hạn công suất phát điện do quá tải lưới điện tại thời điểm đăng ký vào vận hành thương mại; không có hợp đồng mua bán điện theo mẫu quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ Công Thương (đối với các nhà máy điện mặt trời) hoặc theo mẫu quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương (đối với các nhà máy điện gió) ký kết với Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký tham gia thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp; có thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với một (hoặc nhiều) khách hàng theo cơ chế mua bán điện trực tiếp nếu được lựa chọn tham gia thí điểm.

Về khách hàng, có thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với đơn vị phát điện để mua điện theo cơ chế mua bán điện trực tiếp nếu được lựa chọn tham gia thí điểm.

Trường hợp tổng công suất được các đơn vị phát điện đăng ký tham gia chương trình thí điểm đáp ứng tất cả các tiêu chí trên lớn hơn 1.000 MW, thực hiện đánh giá và lựa chọn hồ sơ lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau:

Hồ sơ đăng ký, trong đó tổng tỉ lệ cam kết (%) mua bán điện từ nhà máy điện năng lượng tái tạo tại Văn bản thỏa thuận nguyên tắc giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện cao hơn.

Đơn vị phát điện có nhà máy điện có thời gian dự kiến tham gia vận hành thương mại sớm hơn.

Hồ sơ đăng ký hợp lệ có thời gian nộp được ghi nhận trên cổng đăng ký của Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp sớm hơn.

Triển khai thí điểm mua bán điện trực tiếp

Theo đó, việc triển khai thí điểm mua bán điện trực tiếp được chia thành 2 giai đoạn.

Thứ nhất, giai đoạn chuẩn bị. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố thí điểm mua bán điện trực tiếp, Bộ Công Thương mở cổng đăng ký trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương mở cổng đăng ký trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp, các đơn vị phát điện và khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký tham gia trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp theo quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra khả năng bị giới hạn công suất phát điện của các nhà máy điện tại thời điểm đăng ký vào vận hành thương mại.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày đóng cổng đăng ký trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp, Bộ Công Thương chủ trì thực hiện đánh giá, lựa chọn và công bố danh sách các đơn vị phát điện và khách hàng tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Thứ hai, giai đoạn vận hành thí điểm. Trong thời gian cam kết tính từ ngày danh sách các đơn vị phát điện và khách hàng được lựa chọn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp được công bố, các đơn vị phát điện và khách hàng hoàn thành việc đàm phán, ký kết các hợp đồng liên quan, hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện năng lượng tái tạo và đưa nhà máy điện vào vận hành thương mại, tham gia thị trường điện để chính thức thực hiện các giao dịch theo nguyên tắc vận hành thí điểm mua bán điện trực tiếp quy định.

Căn cứ kết quả vận hành các giao dịch theo nguyên tắc vận hành thí điểm mua bán điện trực tiếp trong thời hạn một năm tính từ ngày kết thúc thời hạn các đơn vị phát điện đưa nhà máy điện vào vận hành thương mại và tham gia thị trường điện, Bộ Công Thương đánh giá các khía cạnh về thị trường, kỹ thuật, tài chính và pháp lý, đề xuất các nội dung hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc áp dụng chính thức cơ chế này.

Tuệ Minh